GSP Mincovna - výroba a prodej zlatých a stříbrných mincí

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) obchodní společnosti GSP Mincovna a.s. se sídlem Bratislavská 193/7, 602 00 Brno, IČ: 04249682, DIČ: CZ04249682, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7343 (dále jen společnost GSP) upravují především v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále OZ.), vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou (dále jen KS), a to mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo osobní koupí. Internetový obchod je provozován na webových stránkách společnosti GSP www.eshop.gsp-mincovna.cz. Kupujícím z KS může být podnikatel nebo spotřebitel. VOP jsou vypracovány v souladu se zákony č. 89/2012 Sb. OZ. a Zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, oba zákony v platném znění se všemi změnami a dodatky.

VOP jsou nedílnou součástí KS. KS a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, lze je uzavřít pouze v českém jazyce. Pokud má být uzavřena KS v jiném jazyce, je nutné, aby původní KS v českém jazyce byla úředně přeložena do jazyka dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím s tím, že původní KS v českém jazyce je nedílnou součástí přeložené KS. V případě dvojznačnosti či nejasnosti má přednost před překladem vždy původní česká verze. Náklady na překlad jdou vždy k tíži kupujícímu.

2. Vymezení základních pojmů

Předmět prodeje znamená zboží, výrobek objednaný kupujícím objednávkou a následně dle KS dodaný prodávajícím kupujícímu spotřebiteli či kupujícímu podnikateli.

Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito VOP, OZ. a Zákonem o ochraně spotřebitele.

Kupující podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito VOP a OZ.

Elektronickým obchodem se rozumí elektronický obchod provozovaný prodávajícím na webových stránkách www.eshop.gsp-mincovna.cz . Pro účely elektronického obchodu lze chápat i zaslání objednávky na email objednavky@gspmincovna.cz společnosti GSP.

Objednávka, vyplněním formuláře objednávky kupující objednává předmět prodeje. Potvrzením objednávky od GSP (prodávající), tj. podpisem se stává objednávka KS.

Kupní smlouva (dále jen KS) je dvoustranným právním úkonem, kterým se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Kupující znamená spotřebitele nebo podnikatele, který realizuje nákup dle VOP.

Prodávající znamená společnost GSP.

E-shop znamená internetový obchod provozovaný prodávajícím na adrese www.eshop.gsp-mincovna.cz

Účet jedná se o bankovní účet společnosti GSP určený pro platbu za dodané zboží, č. účtu ………………

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednat zboží je možno následujícími způsoby:
- Objednávkovým formulářem přes e-shop
- Emailem
- Osobně

Veškeré nabízené zboží a jeho prezentace je umístěno na web stránkách prodávajícího. Při objednání zboží přes e-shop či email kupující vyplní elektronickou objednávku na web stránkách prodávajícího, ve které bude uvedeno zejména:
a) Identifikační údaje kupujícího spotřebitele, jméno, adresa bydliště včetně emailu a telefonního čísla.
b) Identifikační údaje kupujícího podnikatele, název a sídlo podnikatele, IČ a DIČ, jméno osoby, která je oprávněna jednat za kupujícího podnikatele.
c) Doručovací adresu je-li odlišná od údajů dle písmena a)
d) Množství objednaného zboží

Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu či internetu jsou závazné, a to odesláním vyplněné objednávky prodávajícímu. Odesláním vyplněné objednávky prodávajícímu taktéž kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP, jakožto i s platebními a dodacími podmínkami a možností, kdy a za jakých podmínek je možno zboží reklamovat.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až následnou akceptací ze strany společnosti GSP, která potvrdí předchozí objednávku odeslanou kupujícímu. GSP neprodleně emailem zašle kupujícímu akceptaci na email určený kupujícím, čímž osvědčí vznik smluvního vztahu a z objednávky se v tomto okamžiku stává KS. Takto vzniklou KS (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů, především pokud dojde k hrubému porušení VOP. Okamžikem uzavření KS mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z KS vyplývající. Kupujícímu vzniká nárok na plnění od prodávajícího v okamžiku, kdy je splněna řádně jeho platební povinnost podle KS. Prodávající je pak povinen obstarat ve prospěch kupujícího objednané zboží dle KS za kupní cenu danou ke dni podpisu KS. V případě nemožnosti zajistit objednané zboží z důvodu nedostupnosti ze strany prodávajícího (do 14 dnů od podpisu KS) budou finanční prostředky vráceny prodávajícím zpět kupujícímu a tento o tom bude písemně uvědomen. Je-li v prodlení kupující se splněním platební povinnosti delší než 3 pracovní dny, je prodávající oprávněn odstoupit od KS.

Prodávající je oprávněn u jakéhokoliv jím nabízeného zboží stanovit maximální možné množství, které je možné kupujícím objednat a prodávajícím dodat, přičemž stanovení tohoto limitu je pro kupujícího závazné a kupující není oprávněn tento limit jakkoliv překročit či obejít. Kupující a prodávající se mohou dohodnout, že tento limit nebude ve sjednaných případech aplikován.

4. Cena zboží a platební podmínky

Ceny výrobků jsou uvedeny na web stránkách GSP. Zde jsou definovány ceny dle aktuálního kurzu cen drahých kovů na londýnské burze (ve zkratce LBMA) a s přihlédnutím ke kurzu vyhlášeném na www.unicreditbank.cz, dále pak i v návaznosti na ceny drahých kovů na světových trzích.

Pro kupujícího je závazná aktuální cena objednaného výrobku z drahého kovu sdělená mu akceptací tj. zpětným potvrzením od prodávajícího. Dle předchozích ustanovení je tímto aktem splněna i podmínka pro uzavření KS s tím, že její účinnost je podmíněna úhradou kupní ceny za objednané výrobky. Úplným zaplacením kupní ceny se rozumí připsání celé částky na účet společnosti GSP, a to jak je uvedeno v objednávce.

V případě platby na dobírku bude kupní cena považována za uhrazenou uhrazením celé částky kupní ceny objednaného zboží, včetně dodacích nákladů v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy (České pošty apod.). Pokud bude zboží doručováno kurýrem od společnosti GSP, bude k ceně zboží účtován paušální poplatek za doručení.

Jsou-li ve VOP v předešlých či následujících ustanoveních zmiňovány jakékoliv poplatky, a to i paušální, nad rámec ceny zboží, jsou tyto uvedeny v příloze k VOP s názvem „Přehled o výrobcích společnosti GSP Mincovna a.s.“.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout / nepřijmout objednávku v případě:
- Převisu počtu přijatých objednávek nad výší disponibilních zásob zboží,
- Že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné,
- Pokud kupující kdykoliv v minulosti porušil své povinnosti vůči prodávajícímu, zejména nepřebral či nezaplatil dříve objednané zboží.

V případě odmítnutí / nepřijetí bude tato informace zaslána kupujícímu na email uvedený při vytvoření objednávky bez zbytečného odkladu.

Pro platbu v hotovosti platí omezující ustanovení Zákona č. 254/2004 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků pouze, do výše 10.000 EUR nebo jeho ekvivalent v cizí měně na základě aktuálního kurzu ČNB. Vyšší částky lze uhradit pouze bankovním převodem na účet společnosti GSP.

5. Dodání zboží

Prodávající dodá předmět prodeje – objednaný výrobek dle KS po jeho úplném uhrazení společnosti GSP, a to bez zbytečného odkladu. Předpokládaná doba dodání činí:
- Pokud se jedná o výrobek, který má společnost GSP v disponibilních zásobách (jedná se především o uzanční investiční slitky), dojde k dodání neprodleně po splnění podmínek z KS,
- Pokud se jedná o výrobek, který se kupujícímu vyrábí na zakázku s individuálním zpracováním, je dodací lhůta 14 dnů od akceptace KS a dodržení platebních podmínek.

Prodávající dále kupujícího upozorňuje na skutečnost, že termín dodání může být v některých případech z objektivních příčin prodloužen, bude to však písemně kupujícímu oznámeno, včetně nového termínu dodání.

Dodání respektive převzetí zakoupeného zboží může být provedeno jedním z následujících způsobů:
- Osobní odběr v místě sídla společnosti GSP,
- Doprava Českou poštou apod.,
- Kurýrem od společnosti GSP.

Přenechání plnění a práv plynoucí z tohoto obchodu se řídí Občanským zákoníkem. Přenechání práv se tím pádem řeší doručením ověřeného písemného zmocnění jiné osoby. V případě vznesení nároku se zmocněná osoba prokáže originálem této plné moci s ověřeným podpisem.

Zásilka je vždy pojištěna do plné hodnoty zboží. Zboží je odesláno jako cenné psaní, případně jako cenný balík. Pojištění zásilky a jeho formu, odesílání zboží a volba zasílací společnosti je plně v kompetenci společnosti GSP, pokud není dohodnuto jinak. Poplatky za jednotlivé způsoby doručení jsou uvedeny na internetové stránce e-shopu a případně i příloze k VOP.

V případě, že kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího.

6. Záruka, reklamace zboží

Nároky kupujícího se řídí zejména ustanoveními OZ. a Zákonem o ochraně spotřebitele. Na kupující se vztahuje zákonná záruka, respektive odpovědnost za vady, které se vyskytnou na zboží, které převzal v délce 24 měsíců. Prodávající ručí kupujícímu za kvalitu výrobku odpovídající podmínkám citovaného zákona a kupní smlouvy. Kupující je povinen zkontrolovat fyzicky stav výrobku nejméně porovnáním s průvodním dokladem k němu, a to ihned po té, kdy jej od prodávajícího převezme. Případné vady musí oznámit prodávajícímu písemně nejpozději do 24 hodin, kdy k převzetí došlo, jinak prodávající neodpovídá za jakékoli vady. Kupující, pokud chce zboží reklamovat, podá reklamaci písemně, a to buď doporučeným dopisem nebo zasláním na email společnosti GSP. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury, podrobný popis zjištěné závady a pokud bude zboží reklamovat za účelem vrácení prodávající společnosti GSP, musí zboží osobně doručit do sídla společnosti GSP v termínu do 48 hodin od převzetí.

Pro kupujícího spotřebitele i podnikatele platí při vyřizování reklamace tyto podmínky:
- Záruční doba v délce 24 měsíců od okamžiku převzetí objednaného výrobku,
- Kupující podá reklamaci jedině a zásadně písemně, a to buď doporučeným dopisem nebo na emailovou adresu GSP,
- Kupující je povinen podat reklamaci bez odkladu, a to tehdy, kdy se dozvěděl, že zboží, které převzal, má vady; reklamace uplatňované za více jak 24 hodin po převzetí, nebudou prodávajícím uznány.
- Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury, případně kopii účtenky o zaplacení v hotovosti a zejména popis zjištěné závady,
- Vrátit reklamované zboží do sídla společnosti GSP z důvodu posouzení oprávněnosti reklamace.

Kupující dostane od prodávajícího písemné potvrzení o převzetí reklamace. Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Pokud kupující při reklamaci nedodrží podmínky pro reklamaci, vyhrazuje si prodávající právo reklamaci neuznat, nedojde-li k jiné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

7. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od KS v souladu s ustanovením § 1829 OZ. do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Toto právo však neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující realizuje toto své právo tím, že projev vůle (je potřeba výslovně uvést, že kupující odstupuje od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů) a odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to písemnou formou. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od KS je nutné splnit následující podmínky:
- Vrácené zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní, včetně původního nepoškozeného obalu (pokud to jeho povaha nevylučuje),
- Zboží je bez známek opotřebení a používání,
- Ke zboží, které kupující vrací, musí být přiložen originál KS a originál prodejního dokladu,
- V písemné formě o odstoupení musí kupující uvést číslo bankovního účtu, kam má být finanční částka za vrácené zboží poukázána.

Kupující je povinen vrátit zboží pouze osobně na adresu GSP Mincovna a. s., Bratislavská 193/7, 602 00 Brno, a to vždy jen po dohodě s prodávajícím a s jeho výslovným souhlasem. Za vrácené zboží bude kupujícímu vrácena kupní cena, a to za předpokladu, že zboží splňuje podmínky pro vrácení uvedené výše bez nákladů za dopravu. Finanční částka bude odeslána na kupujícím uvedený bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí vráceného zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

Dojde-li k odstoupení od KS po dodání zboží a jsou-li naplněny podmínky pro vrácení zboží, prodávající si vyhrazuje právo zpoplatnit tento případ, a to jednorázovým poplatkem ve výši 2 % z kupní ceny zboží. Poplatek bude odečten z částky, která má být kupujícímu vrácena na jím uvedený bankovní účet.

Kupující má právo od KS odstoupit i v případě, že prodávající je v prodlení s dodáním zboží delším jak je uvedeno v KS, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

Pokud kupující odstoupí od KS před dodáním jakéhokoli objednaného zboží, prodávající prohlašuje, že nebude uplatňovat vůči kupujícímu nároky na náhradu škody za případné nesplnění závazků z KS a VOP.

8. Garance zpětného výkupu

Garance zpětného výkupu se vztahuje pouze a jen na produkty – výrobky zhotovené společností GSP, tzn., že společnost GSP vykupuje jen výrobky, které si kupující od společnosti GSP zakoupil a společnost GSP je vyrobila. Jedná se o výrobky vyrobené z drahých kovů, a to zejména:
- Uzanční investiční slitky,
- Investiční výnosové slitky,
- Investiční mince,
- Medaile,
- Mince.

Cena za garantovaný zpětný odkup je definována v příloze k VOP (Přehled o výrobcích společnosti GSP Mincovna a.s.), a to individuálně pro jednotlivé druhy výrobků. Pokud společnost GSP, jak uvádí výše, garantuje zpětný odkup, vyhrazuje si tímto i právo zpětný výkup odmítnout.

9. Osobní údaje

Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude nakládat s jeho osobními údaji v souladu se zákonnými povinnostmi zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, nastane-li takový stav a prodávající by tak měl být v právním postavení správce, jinak však pro potřeby prodávajícího výhradně v přímé souvislosti s VOP po dobu trvání kupní smlouvy a archivačně po dobu deseti let od zániku kupní smlouvy.

10. Provozovny prodávajícího

Brno
Praha
Plzeň

11. Závěrečná ustanovení

Platné VOP jsou k dispozici na web stránkách společnosti www …… a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn. Prodávající je oprávněn VOP a podmínky reklamace doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních předpisů a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Je-li některé ustanovení VOP neplatné anebo neúčinné nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky KS či VOP vyžadují písemnou formu.

Vztahy neupravené těmito VOP se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ. a Zákonem o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších změn a doplňků. Kupující prohlašuje, že pokud dojde ke sporu mezi ním a prodávajícím, bude se tento řídit pouze a jedině českým právem. Starší verze VOP je možno obdržet na vyžádání u prodávajícího.Tyto VOP platí ve znění uvedeném na webových stránkách společnosti GSP Mincovna a.s. a nabývají účinnosti dne 5. 8. 2017.

V Brně dne 5. 8. 2017